GDPR

Vážení návštěvníci webových stránek Šporkova Mlýnu s ohledem na platnou legislativu vás musíme informovat o zásadách zpracování vašich osobních údajů.

Obecně

Údaje týkající mojí firmy, které na svých stránkách zveřejňuji slouží výhradně k tomu, abyste nás mohli kontaktovat za účelem poptávky nebo rezervace ubytování. Neslouží k tomu, abyste nás kontaktovali za účelem nabídky zboží a služeb nebo provádění marketingových průzkumů. Správcem Vašich osobních údajů je firma Šporkův Mlýn , s.r.o..

Účely zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme z důvodů nezbytných pro splnění smluvních obchodních podmínek, pro splnění zákonných podmínek, které mi ukládá naše platná legislativa.

Rozsah zpracovávaných údajů

Zpracováváme osobní údaje, které slouží k nabídce a kontaktování ve věci rezervace ubytování:

Například: Dáváte nám jednoduše souhlas k tomu, abychom vás mohli kontaktovat ohledně zapomenutých zavazadel na pokoji nebo vám dát vědět, že se uvolnil pokoj.

Příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje, které shromažďujeme, předáváme třetím osobám pouze v případě, že mám tuto povinnost ze zákona (finanční úřad, živnostenský úřad, kontrolní a dozorové instituce).

Doba uložení osobních údajů

Osobní údaje, které zpracováváme, využíváme po dobu nezbytně nutnou dle účelu jejich použití.

Plnění smlouvy – po dobu platnosti smluvních lhůt. Vždy přihlížíme k nejdelší době.

Účetní a daňové podklady – po dobu deseti let.

Vaše práva

Vaše osobní údaje jsou citlivé informace. Máte právo vědět, jaké osobní údaje o vás zpracováváme a k jakému účelu, máte právo žádat opravu těchto údajů. O tuto informaci můžete kdykoli požádat písemnou formou. Na této žádosti musí být uvedeno, kdo o informaci či změnu žádá a Váš podpis musí být úředně ověřen. Nejpozději do jednoho měsíce vám tyto informace písemně sdělíme, nebo je opravíme. Pokud budeme zpracovávat údaje, které podléhají udělení vašeho souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat a žádat odstranění těchto údajů. Také tato žádost musí být písemná, musí obsahovat kdo odstranění osobních údajů žádá a jakých údajů se vaše žádost týká, váš podpis musí být úředně ověřen. Po obdržení této žádosti vaše osobní data odstraníme do jednoho měsíce.

Máte právo podat stížnost na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Odkazy na legislativu:

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění účinném od 1. července 2017

Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti ve znění účinném od 1. července 2017