Ubytovací řád

1. Příjezd do zařízení  

Klient zaparkuje vozidlo na parkovišti ubytovatele.

Klient ohlásí svůj příjezd do zařízení pověřenému pracovníkovi Ubytovatele.

Pracovníkovi předloží Klient svůj občanský průkaz, případně cestovní pas, resp. jiný doklad své totožnosti (např. povolení k pobytu), podle něhož ověří pověřený pracovník Ubytovatele totožnost Klienta. Správnost svých osobních údajů a dobu pobytu, úplné seznámení a souhlas s ubytovacím řádem, obchodními a storno podmínkami stvrdí Klient podpisem na registrační kartě či v ubytovací knize ubytovatele v listinné nebo elektronické podobě. Bez ověření dokladů totožnosti není recepce povinna ubytovat. 

Není-li sjednáno jinak, ubytovávání přijíždějících Klientů probíhá dle dispozic zařízení od 15:00 do 20:00

Při nástupu k ubytování Klient zaplatí v plné výši cenu ubytování, případně uhradí doplatek ceny za ubytování, tj. sjednanou cenu za ubytování poníženou o uhrazenou zálohu. Po zaplacení vystaví Ubytovatel Klientovi daňový doklad potvrzující zaplacení celého pobytu.

Ubytovatel je oprávněn při příjezdu Klienta k ubytování požadovat na Klientovi složení peněžité ve výši 600 Kč za pokoj a 200 Kč za klíč. Kauce je vratná při odjezdu, a to ve výši ponížené za ztrátu klíče, odcizení/zničení majetku Ubytovatele.

Počet osob na pokoji odpovídá počtu osob přihlášených k ubytování. Ubytovaný se zavazuje oznámit jejich přesný počet s dostatečným předstihem, aby byl Ubytovatel schopen pokoj připravit. Tento závazek platí i pro ubytování zvířete.

Včas nepřihlášené osoby Klienta do dne příjezdu nemusí Ubytovatel ubytovat na přistýlce a může nabídnout ubytování ve dvoulůžkovém pokoji za cenu obsazení jednou osobou. Následující den se Ubytovatel zavazuje přistýlku připravit, pokud to dispozice pokoje umožňuje.

Doba ubytování je dohodnuta nejpozději při ubytování Klienta a je zaznamenána v ubytovací knize. Doba ubytování může být prodloužena pouze se souhlasem Ubytovatele a musí být prodloužena zápisem v ubytovací knize.

Ubytovaný tímto uděluje souhlas Ubytovateli se zpracováním a uchováním svých osobních údajů, v rozsahu poskytnutých údajů, a to za účelem poskytnutí ubytování a evidence Klientů ve smyslu zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů. Bližší povinnosti Klienta a Ubytovatele ohledně vedení evidenční knihy, resp. domovní knihy jsou stanoveny shora uvedenými právními předpisy.  

2. Obecná pravidla ubytování 

Klient má právo užívat prostor vyhrazený mu k ubytování, jakož i společné prostory zařízení a využívat služby s ubytováním spojené.

Klient je obecně povinen: 

Klient nesmí bez souhlasu Ubytovatele:  

Klient dále v zařízení, prostorách určených k ubytování nesmí:   

3. Práva a povinnosti Ubytovatele  

Ubytovatel je povinen poskytnout Klientovi pokoj ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistit mu nerušený výkon jeho práv s ubytováním spojených.

Ubytovatel zajišťuje při onemocnění nebo zranění hosta potřebnou lékařskou pomoc, případně převoz do nemocnice.

V pokojích nebo společenských prostorách není z bezpečnostních důvodů vhodné ponechávat děti do 12 let bez dozoru dospělých.

Ubytovatel je povinen zajistit výměnu ložního prádla, osušek a ručníků provádět dle potřeby hosta, nejméně však jedenkrát za tři dny, dále při změně obsazení lůžka.

Obecně platí, že ručníky k výměně se zanechávají na podlaze koupelny. Úklid a dezinfekce sociálního zařízení se provádí denně dezinfekčními prostředky.

Po ukončení pobytu je proveden řádný úklid, dezinfekce pokoje dezinfekčními prostředky.

4. Porušení smlouvy o ubytování   

Pokud Ubytovatel zjistí, že klient hrubě porušuje povinnosti ze smlouvy, tj. zejména povinnosti dle čl. 2 ubytovacího řádu anebo dobré mravy (závadné jednání) , bez odkladu klienta vyzve k nápravě a zároveň ho upozorní na možnost okamžité výpovědi smlouvy o ubytování. V případě, že Klient pokračuje v závadném jednání anebo závadné jednání opakuje, případně se dopustí jiného závadného jednání, Ubytovatel vypoví Klientovi smlouvu s okamžitou účinností. Okamžitou výpověď může Ubytovatel udělit i ústně a sepsat o tom záznam. Při okamžité výpovědi je Klient povinen bez odkladu zcela vyklidit ubytovací zařízení, či místo pro ubytování ve vlastním zařízení a ukončit ubytování. Pokud je okamžitá výpověď udělena v době mezi 22 hod a 7 hod, je Klient povinen vyklidit prostory a ukončit ubytování nejdéle do 9 hod ráno.

V případě, že Klient nevyklidí ve stanovené lhůtě prostory a neukončí ubytování, je Ubytovatel oprávněn bez odkladu vyklidit ubytovací zařízení nebo místo pro ubytování ve vlastním zařízení Klienta. O vyklizení Ubytovatelem pořídí Ubytovatel záznam. Věci Klienta uloží Ubytovatel na určeném místě a Klienta vyzve k jejich převzetí.

Pokud Klient hrubě poruší povinnosti ze smlouvy anebo dobré mravy, a je mu Ubytovatelem udělena okamžitá výpověď, má Ubytovatel právo na zaplacení smluvní pokuty. Smluvní pokuta se stanoví ve výši rozdílu mezi uhrazenou cenou za celkový pobyt Klienta a cenou vyčerpané doby pobytu před udělením výpovědi. Ubytovatel nemusí vracet Klientovi část ceny za nevyčerpanou část pobytu, tato částka se považuje za smluvní pokutu a náleží Ubytovateli. V případě ubytování na jednu noc, nebo v případě, kdy je okamžitá výpověď udělena během poslední noci pobytu, činí smluvní pokuta částku 2.000,- Kč a Klient je povinen tuto částku zaplatit při ukončení ubytování.

V případě, že Klient nevyklidí po udělení okamžité výpovědi ve stanovené lhůtě prostory a neukončí ubytování, má Ubytovatel právo na další smluvní pokutu ve výši 4.000,- Kč. Tuto částku je Klient povine zaplatit Ubytovateli při převzetí vyklizených věcí. Smluvní pokuta nevylučuje nárok Ubytovatele na náhradu vzniklé škody.

5. Ubytování zvířat  

Ubytování zvířete je možné pouze na pokojích, které jsou k tomuto využití určené. Ubytovatel si vyhrazuje právo Klienta, který zvíře předem nenahlásil, neubytovat v pokoji jiném, než pro toto využití určené.

Domácí zvířata je možné ubytovat za poplatek dle platného ceníku a s omezením výběru pokojů. Klient nese zodpovědnost za všechny škody způsobené zvířetem během pobytu.

Majitel zvířete je povinen na požádání personálu Ubytovatele prokázat stav zvířete předložením platného očkovacího průkazu.

Klient má na recepci k dispozici na zvířecí exkrementy hygienické sáčky, které se zavazuje používat a zajistit jejich úklid.

V zařízení se zvíře pohybuje výhradně tak, aby neohrozilo ostatní Klienty nebo zvíře Klienta. Tj. Psi s košíkem a na vodítku.

V případě, že Klient nechá zvíře na pokoji bez dozoru, je povinen vyvěsit visačku „Nerušit/Do not disturb“, aby tak neohrozil personál Ubytovatele. Domácí zvířata mají zákaz vstupu na snídaně ve stanovených prostorách. V případě, že Klient zjistí, že zdravotní stav domácího zvířete a jeho chování je v rozporu s bezškodným průběhem ubytování, musí Klient tuto skutečnost nahlásit Ubytovateli.

6. Odpovědnost Ubytovatele za věci ubytovaného Klienta  

Odpovědnost Ubytovatele za škodu na odložených věcech se řídí ust. § 2945 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Odpovědnost Ubytovatele za škodu na vnesených věcech se řídí ust. § 2946 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Pokud Klient zanechá své věci na pokoji po skončení pobytu a není ubytování uhrazeno, odstěhuje Ubytovatel věci Klienta z pokoje a uskladní je na bezpečném místě tak, aby zabránil jejich poškození. Po uhrazení dluhu na ubytování vydá Ubytovatel uskladněné věci Klientovi.

Ubytovatel neprovozuje hlídané parkoviště a neodpovídá tak za škodu způsobenou na dopravních prostředcích a věcech v nich ponechaných, nebude-li výslovně Ubytovatelem prohlášené, že takové věci převzal do své úschovy.

7. Bezpečnost, odpovědnost Klienta za způsobenou škodu   

Klient je povinen se seznámit s bezpečnostními pravidly a evakuačním plánem v případě požáru. Tento plán nalezne v každém pokoji a k nahlédnutí u příslušného pracovníka na recepci.

Klient si při svém konání počíná tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo vlastnictví jiného.

Způsobí-li Klient svým jednáním na majetku Ubytovatele škodu, bude vzniklá škoda hrazena Klientem v rozsahu stanoveném Ubytovatelem dle výše škody.

V zařízení Ubytovatele se nacházejí elektrická a mechanická zařízení, která může Klient užívat pouze v souladu s jejich povahou. V blízkosti takových zařízení jsou návody pro jejich bezpečné užívání. Pokud takový návod Klient nemá k dispozici, pak Ubytovatel zakazuje takové zařízení užívat. Pokud je Klient i přesto používá, dopouští se poškozování majetku Ubytovatele.

8. Odjezd ze zařízení   

Ubytovaný je povinen opustit pokoj, nebo zařízení, kde je ubytován, do doby uvedené na voucheru, propozicích zařízení, letácích. Info v e-mailu, na webu, při příjezdu.

Pokud Ubytovatel zjistí po odjezdu Klienta škodu (poškození inventáře v pokoji, nebo odcizení majetku z pokoje), je Ubytovatel oprávněný naúčtovat klientovi, vystavit dodatečný účet a zaslat ho na evidovanou adresu Klienta. Garance platební kartou do 48 hodin.

Klient je oprávněn ukončit pobyt po uhrazení veškerých závazků k Ubytovateli.

9. Bezplatné služby, placené služby a vybavení zařízení

Čerpání bezplatných (neobjednaných) služeb může být v době příjezdu a během pobytu limitováno počtem zájemců o danou službu, rozsahem pravidelné údržby, rozsahem běžné provozní poruchy, působením vyšších vlivů a není důvodem k oprávněné reklamaci k nárokování dodatečného snížení ceny pobytu.

10. Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Klienta, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Klient souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo. V případě Klienta podnikatele také identifikační číslo, daňové identifikační číslo. (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Klient souhlasí se zpracováním osobních údajů Ubytovatelem a to pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy o ubytování, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení.

Údaje o Klientovi jsou ukládány v bezpečné databázi a nejsou poskytovány třetím stranám, pokud Klient prostřednictvím třetí osoby neučinil rezervaci či jiné jednání v souvislosti se smlouvou. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Klient potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Klient souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami nebo podnikem Ubytovatele na elektronickou adresu.

Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může Klient kdykoliv písemně odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na sporkuvmlynstanovice@gmail.com