Obchodní a storno podmínky

Šporkův Mlýn, s.r.o. (dále jen „Ubytovatel“) tímto vydává ve smyslu ust, § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“), tyto Obchodní a storno podmínky (dále jen „OSP“):

Předmětem těchto OSP Ubytovatele je úprava práv a povinností Ubytovatele a Klienta při poskytování ubytovacích a souvisejících služeb, v zařízení ubytovatele, kterým je pension Šporkův Mlýn , „OSP“, jakož i ubytovací řád a ceník ubytovatele, jsou nedílnou součástí smlouvy o ubytování, která je mezi Ubytovatelem a klientem uzavřena. Pokud není ve smlouvě o ubytování stanoveno jinak, použijí se pro vztah smluvních stran ustanovení OSP, ubytovacího řádu a ceníku ubytovatele.

Klient výslovně prohlašuje, že se seznámil s úplným a aktuálním zněním OPS, ubytovacího řádu a ceníku ubytovatele, s tímto zněním souhlasí a přijímá ho, jako vymezení práv a povinností ze smlouvy o ubytování.

1. Podmínky uzavření smlouvy o ubytování 

Ubytování Klientů v zařízení ubytovatele se uskutečňuje na základě smlouvy o ubytování uzavřené podle ustanovení § 2326 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na jejímž základě Ubytovatel (dále jen „ubytovatel“) poskytuje ubytovanému přechodné ubytování na ujednanou dobu nebo na dobu vyplývající z účelu ubytování v zařízení k tomu určeném a ubytovaný (dále také jen „Klient“) se zavazuje zaplatit ubytovateli za ubytování a za služby s ním spojené ve stanovené lhůtě (dále také jen „smlouva“).

Zařízení - zařízením se rozumí prostory v budovách na pozemcích ubytovatele. Zejména: Pokoj Ubytovatele, stan Ubytovatele, vozidlo či karavan ubytovatele, pozemek pro vlastní stan či karavan klienta.

Smlouva o ubytování je uzavřena vždy písemně i při využití elektronických nebo jiných obdobných technických prostředků.

Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravená smlouvou o ubytování jsou upraveny ubytovacím řádem, těmito obchodními a storno podmínkami a ceníkem služeb ubytovatele.

Pokud ubytovaný nedodrží povinnosti vyplývající ze smlouvy o ubytování, obchodních a storno podmínek, ubytovacího řádu a ceníku ubytovatele nebo jiným způsobem porušuje dobré mravy v zařízení, je ubytovatel oprávněn smlouvu o ubytování před uplynutím ujednané doby vypovědět, a to i bez výpovědní doby, byl-li Klient na své jednání ze strany Ubytovatele upozorněn postupem dle ustanovení §2331 občanského zákoníku.

2. Rezervace, uzavření smlouvy

Ubytovaný je povinen provést objednávku ubytování u ubytovatele v písemné formě popř. provést rezervaci telefonicky a tuto následně u ubytovatele písemně potvrdit. Písemnou rezervací resp. potvrzením telefonické rezervace dle předchozí věty se rozumí objednávka učiněná prostřednictvím rezervačního formuláře, emailem na adresu ubytovatele nebo poštou zasílanou na adresu zařízení uvedenou v záhlaví těchto Obchodních a storno podmínek.

Klient může provést předběžnou rezervaci u Ubytovatele osobně, telefonicky, písemně, v rezervačním systému na webových stránkách nebo prostřednictvím dalších provozovatelů ubytovacích a rezervačních portálů.

Předběžná rezervace provedená písemně nebo v rezervačním systému je u Ubytovatele zaevidována a klientovi je tato skutečnost sdělena prostřednictvím automaticky generované odpovědi.

Na základě předběžné rezervace kontaktuje Ubytovatel Klienta, potvrdí s klientem zejména termín, cenu a rozsah požadovaných služeb a sjedná s ním způsob a termín úhrady zálohové platby. Ubytovatel požaduje zaplacení zálohové platby ve výši 100% ceny, zpravidla na základě zálohové faktury, která je zaslána Klientovi. Až úplným a včasným zaplacením zálohové platby se rezervace považuje za závazně potvrzenou ze strany Ubytovatele a dochází k uzavření ubytovací smlouvy mezi ubytovatelem a klientem.

Není-li u rezervací na poslední chvíli z časových důvodů možné potupovat shora uvedeným způsobem, resp. neodpovídá-li zálohová platba 100% ceny ubytovacích služeb, požaduje Ubytovatel garanci platební kartou klienta ve smyslu ustanovení čl. 3 těchto OSP. V takovém případě dochází k uzavření ubytovací smlouvy mezi Ubytovatelem a Klientem okamžikem, kdy je ve prospěch Ubytovatele poskytnuta garance platební kartou Klienta, a to na částku odpovídající ceně požadovaných služeb, případně jejich doplatku.

V případě, kdy Klient nezaplatí zálohovou platbu v plné výši a/nebo včas (ve sjednaném termínu nebo v termínu splatnosti zálohové faktury), případně pokud v plné výši a/nebo včas neposkytne garanci platební kartou, se předběžná rezervace automaticky ruší.

V případě, kdy Klient neprovede rezervaci, dochází k uzavření smlouvy v prostorách Ubytovatele před zahájením ubytování, kdy je sjednán rozsah požadovaných služeb a Klientem uhrazena cena, případně je Ubytovatelem potvrzeno, že cena již byla ubytovateli uhrazena formou dárkového certifikátu.

Rezervace (Objednávka) musí obsahovat:

Ubytovatel předběžné rezervace zaeviduje a obvykle zpracovává do 48 hodin. Potvrzuje předběžné rezervace, stanovuje opce, zamítá předběžné rezervace, nebo navrhuje klientovi jiný termín.

3. Ceny a platební podmínky

Orientační ceny ubytování a dalších doplňkových služeb jsou uvedeny v prezentačních materiálech Ubytovatele (internetové stránky, prospekty, webové zdroje apod.). Pro Klienta je však závazná ta cena, která je uvedena v platném ceníku Ubytovatele. Pro rozsah smluvně sjednaných služeb a cen je závazný jejich rozpis v ubytovacím poukazu (dále jen „voucher“). Ubytovatel je oprávněn v případech, které nemůže ovlivnit (např. zásah vyšší moci), změnit po dohodě s Klientem dohodnuté podmínky pobytu.

Ubytovatel nabízí ubytovací kapacitu za aktuální ceny dle stanovené flexibilní cenové politiky. Cenou pokoje se pro účely těchto OSP rozumí:

Ubytování, místní poplatek, energie, parkování, DPH

Cena pokoje uvedená v potvrzení rezervace je závazná. Akční nabídky a slevy není možné kombinovat a kumulovat.

Čerpání bezplatných (neobjednaných) služeb může být v době příjezdu a během pobytu limitováno počtem zájemců o danou službu, rozsahem pravidelné údržby, rozsahem běžné provozní poruchy, působením vyšších vlivů a není důvodem k oprávněné reklamaci k nárokování dodatečného snížení ceny. Seznam bezplatných (neobjednaných) služeb je součástí OSP.

Nárok na dodatečné snížení ceny nevzniká klientovi v případě, že byla akční cena za ubytování zveřejněna po potvrzení rezervace.

V den ukončení pobytu je Klient povinný uhradit všechny čerpané služby v rámci pobytu, včetně dosud neuhrazené ceny za ubytování, stravování a zážitkové programy v hotovosti, kreditní či platební kartou na recepci.

Platbu zálohové faktury je možné zrealizovat následujících způsobem:

Požaduje-li Ubytovatel zálohu na objednané služby, je Klient povinen tuto zálohu Ubytovateli řádně uhradit, tzn. ve výši a termínu splatnosti ve smlouvě uvedeném; úhradou zálohy se rozumí připsání příslušné částky na bankovní účet Ubytovateli, není-li dohodnuto jinak. Nebude-li záloha Klientem řádně a včas uhrazena, předběžná rezervace se automaticky ruší.

Klient se zavazuje uhradit daňový doklad (fakturu) ve lhůtě splatnosti v něm uvedeném; není-li sjednáno jinak, činí lhůta splatnosti 14 dnů od jeho vystavení. Jakékoliv nesrovnalosti daňového dokladu (faktury) musí být Klientem reklamovány v písemné formě, a to do 5-ti dnů od data jeho obdržení. V případě, že je ze strany Ubytovateli uznána reklamace daňového dokladu (faktury) za oprávněnou, je splatnost předmětného daňového dokladu (faktury) odložena a částka uvedená v reklamovaném daňovém dokladu (faktuře) bude splatná ve lhůtě splatnosti uvedené v nově vystaveném daňovém dokladu (faktuře). Reklamovaný daňový doklad (faktura), u kterého Ubytovatel shledá reklamaci za neoprávněnou, je předmětná částka splatná v termínu splatnosti uvedeném na reklamovaném daňovém dokladu (faktuře).

Platba je považována za uskutečněnou v okamžiku, kdy je připsána na bankovní účet Ubytovatele uvedený na daňovém dokladu (faktuře), není-li dohodnuto jinak.

4. Zrušení rezervace, výpověď smlouvy před nastoupením k ubytování, nedostavení se k čerpání ubytování

Neuhradí-li Klient zálohu řádně a/nebo včas, rezervace ubytování se marným uplynutím lhůty splatnosti zálohové faktury ruší.

Klient je oprávněn vypovědět smlouvu o ubytování kdykoliv (tj. Před dnem nástupu k ubytování i v jeho průběhu), a to i bez udání důvodu. Klient je povinen doručit Ubytovateli písemné sdělení o výpovědi smlouvy. Ubytovatel je v takovém případě oprávněn účtovat Klientovi náhradu škody, která mu vznikla předčasným zrušením ubytování ze strany Klienta. Výše náhrady škody je stanovena formou tzv. storno poplatku dle platných obchodních a storno podmínek ubytovatele, se kterými se klient před uzavřením smlouvy seznámil a souhlasil s nimi.

V případě, že se Klient nedostaví k čerpání ubytování do 24 hodin po sjednaném nástupu k ubytování, jedná se porušení smlouvy hrubým způsobem a Ubytovatel je oprávněn smlouvu vypovědět s okamžitou účinností a současně je oprávněn účtovat Klientovi náhradu škody ve výši 100 % z výše uhrazené zálohy. Toto neplatí v případě, že Klient o pozdějším nástupu na pobyt Ubytovatele s předstihem, ne však později než 1 den před plánovaným nástupem k ubytování, telefonicky nebo písemně upozorní.

5. Poskytované služby

Klient má právo na poskytnutí veškerých objednaných služeb, které byly dohodnuty v potvrzení rezervace. Klient pozdním příjezdem částečně nebo úplně omezuje právo na čerpání objednaných služeb bez jejich částečné nebo úplné náhrady. Objednaná služba se považuje za vyčerpanou i v případě, kdy byl Klient seznámen časovým čerpáním služby a k čerpání služby se nedostavil.

Klient se může ubytovat v den příjezdu na pokoj ve stanovený čas, pokud nebylo předem dohodnuto jinak. Ubytovatel je povinný ubytovat Klienta nejpozději do 20:00.

Klient je povinný uvolnit pokoj v den odjezdu ve stanovený čas. V případě, že Klient neuvolní pokoj ve stanoveném čase, je Ubytovatel oprávněný Klientovi účtovat další pobytový den nebo osobní zavazadla Klienta vystěhovat a zajistit, aby nedošlo k omezení práv dalších Klientů.

V případě, že má Klient potvrzenou rezervaci a uhrazenou zálohovou fakturu a Ubytovatel nemá volnou kapacitu ubytování (tzv. overbooking), je Ubytovatel povinen Klientovi zabezpečit přiměřené náhradní ubytování na náklady Ubytovatele. Kapacitou se rozumí počet pevných lůžek a přistýlek, které má Ubytovatel k dispozici.

Ubytovatel si vyhrazuje právo ve výjimečných případech nabídnout Klientovi jiné ubytování, než bylo původně dohodnuté, pokud se nějak podstatně neliší od potvrzené objednávky.

Odpovědnost Ubytovatele za škodu na přinesených a odložených věcech klienta podrobně upravuje Ubytovací řád.

Smluvní vztah mezi Klientem a Ubytovatelem konči v den jeho odchodu zaplacením závěrečného účtu. Klient je povinen účet na místě uhradit v hotovosti nebo platební kartou. Po předcházející dohodě s Klientem je možné vystavit fakturu za čerpané služby. V tom případě je potřebné předem uzavřít rámcovou smlouvu v písemné formě.

Klient nese zodpovědnost za všechny jím způsobené škody během pobytu. V případě, že škodu způsobilo dítě, zodpovědnost nese zákonný zástupce, stejně tak jako případné újmy na zdraví dítěte v prostorách Ubytovatele.

Ubytovatel je oprávněný vypovědět smlouvu s okamžitou účinností, pokud Klient přes výstrahu hrubě porušuje povinnosti ze smlouvy anebo dobré mravy, zejména:

Pokud ubytovatel zjistí, že Klient hrubě porušuje povinnosti ze smlouvy anebo dobré mravy (závadné jednání) , bez odkladu Klienta vyzve k nápravě a zároveň ho upozorní na možnost okamžité výpovědi smlouvy o ubytování. V případě, že Klient pokračuje v závadném jednání anebo závadné jednání opakuje, případně se dopustí jiného závadného jednání, Ubytovatel vypoví Klientovi smlouvu s okamžitou účinností. Okamžitou výpověď může Ubytovatel udělit i ústně a sepsat o tom záznam. Při okamžité výpovědi je Klient povinen bez odkladu zcela vyklidit ubytovací zařízení, či místo pro ubytování ve vlastním zařízení a ukončit ubytování. Pokud je okamžitá výpověď udělena v době mezi 22 hod a 7 hod, je Klient povinen vyklidit prostory a ukončit ubytování nejdéle do 10 hod ráno.

V případě, že Klient nevyklidí ve stanovené lhůtě prostory a neukončí ubytování, je Ubytovatel oprávněn bez odkladu vyklidit ubytovací zařízení nebo místo pro ubytování ve vlastním zařízení Klienta. O vyklizení Ubytovatelem pořídí Ubytovatel záznam. Věci Klienta uloží Ubytovatel na určeném místě a Klienta vyzve k jejich převzetí.

Pokud Klient hrubě poruší povinnosti ze smlouvy anebo dobré mravy, a je mu Ubytovatelem udělena okamžitá výpověď, má Ubytovatel právo na zaplacení smluvní pokuty. Smluvní pokuta se stanoví ve výši rozdílu mezi uhrazenou cenou za celkový pobyt Klienta a cenou vyčerpané doby pobytu před udělením výpovědi.

Ubytovatel nemusí vracet Klientovi část ceny za nevyčerpanou část pobytu, tato částka se považuje za smluvní pokutu a náleží Ubytovateli. V případě ubytování na jednu noc, nebo v případě, kdy je okamžitá výpověď udělena během poslední noci pobytu, činí smluvní pokuta částku 2.000,- Kč a Klient je povinen tuto částku zaplatit při ukončení ubytování.

V případě, že Klient nevyklidí po udělení okamžité výpovědi ve stanovené lhůtě prostory a neukončí ubytování, má Ubytovatel právo na další smluvní pokutu ve výši 4.000,- Kč. Tuto částku je Klient povinen zaplatit Ubytovateli při převzetí vyklizených věcí. Smluvní pokuta nevylučuje nárok Ubytovatele na náhradu vzniklé škody.

Ubytovatel je oprávněný zkontrolovat pokoj Klienta během jeho pobytu a zabezpečit mu běžný úklid pokoje podle hygienických předpisů. Zástupce Ubytovatele je oprávněn kontrolovat technický stav pokoje a stav inventáře, který Klient převzal do dočasného užívání.

Klient je povinen řídit se ubytovacím řádem Ubytovatele a navazujícími řády. 

6. Poskytování stravovacích služeb

Stravování probíhá ve vyhrazených prostorách restaurace ve stanovených časech.

7. Náhrada škody, storno poplatky

Klient je oprávněn vypovědět smlouvu o ubytování kdykoliv (tj. přede dnem nástupu k ubytování i v jeho průběhu) a to i bez udání důvodu. Klient je povinen doručit Ubytovateli písemné sdělení o výpovědi smlouvy. Ubytovatel je v takovém případě oprávněn účtovat Klientovi náhradu škody, která mu vznikla předčasným zrušením ubytování ze strany Klienta a které Ubytovatel s ohledem na charakter poskytovaných služeb nemohl z časových důvodů zabránit. Výše náhrady škody je stanovena dále formou tzv. storno poplatku.

Náhrada škody (Storno poplatek) může být Klientovi započten vůči nároku Klienta na vrácení zaplacené zálohy, nebo vyúčtován daňovým dokladem (fakturou) se 14-ti denní splatností.

V případě, že se Klient nedostaví k čerpání ubytování do 24 hodin po sjednaném nástupu k ubytování, jedná se porušení smlouvy hrubým způsobem a Ubytovatel je oprávněn smlouvu vypovědět s okamžitou účinností. Současně je oprávněn účtovat Klientovi náhradu škody ve výši 100 % z výše uhrazené zálohy. Toto neplatí v případě, že Klient o pozdějším nástupu na pobyt Ubytovatele s předstihem, ne však později než 1 den před plánovaným nástupem k ubytování, telefonicky nebo písemně upozorní.

8. Reklamace  

Reklamaci objednaných služeb a poskytovaných Ubytovatelem je Klient povinen uplatnit v písemné formě u osoby, se kterou byly sjednávány podmínky smlouvy a není-li jí, u ředitele provozovny. Tato reklamace musí být uplatněna bezodkladně po zjištění nedostatků služeb, nejpozději však den následující po posledním dni, ve kterém byly Klientovi předmětné služby poskytnuty. Reklamace daňových dokladů se řídí dle odstavce Ceny a platební podmínky. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

9. Nespolehlivý plátce

Ubytovatel prohlašuje, že k datu 1.9.2018 není nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona o DPH. Pokud by se poskytovatel stal kdykoliv za dobu trvání smlouvy nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona o DPH, oznámí tuto skutečnost neprodleně Klientovi.

10. Jurisdikce

Veškeré eventuální spory vzniklé v souvislosti s poskytnutím ubytování ze strany Ubytovatel včetně souvisejících služeb Ubytovatele se řídí českým právním řádem a budou řešeny u obecného soudu v místě podnikání Ubytovatele bez ohledu na sídlo/bydliště Klienta. Prioritou je řešit spory smírem.

Klient – fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (spotřebitel), má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu vzniklého z ubytovací smlouvy uzavřené s ubytovatelem. Subjektem příslušným k řešení spotřebitelského sporu je Česká obchodní inspekce (internet: www.coi.cz).

Postup při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů je upraven v ustanovení §20d – 20m zákona č. 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

11. Vyšší moc

Není-li Ubytovatel či Klient při veškerém svém úsilí schopna/schopen dostát sjednaným podmínkám v důsledku zásahu vyšší moci, má bez dalšího právo od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se strany jinak. Vyšší mocí se rozumí zejména válka, mobilizace, vnitřní nepokoje, konfiskace, stávka, výluka, poškození majetku Ubytovatele a jeho zařízení následkem živelných pohrom či při vnitřních nepokojích, vývozní a dovozní omezení, exploze, epidemie, nedostatek materiálu zapříčiněný z výše uvedených důvodů; v případě zásahu vyšší moci není Klient či Ubytovatel oprávněn uplatňovat vůči Ubytovateli či Klientovi žádné sankce či ekvivalentní nároky.

12. Další ujednání

Smluvní strany berou na vědomí, že odpovědnost Ubytovateli, Klienta i klientů Klienta se řídí ust. § 2894 a násl. Občanského zákoníku. Škoda bude nahrazena v penězích, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě, že bude škoda způsobena klienty Klienta a Klientovi uplatněnou škodu neuhradí, zavazuje se Klient tuto škodu uhradit.

Smlouvu mezi Ubytovatelem a Klientem je možné uzavřít v českém jazyce; smlouva je uložena u Ubytovatele a není přístupná.

Před odesláním rezervace je Klientovi umožněno zkontrolovat, zjistit a odstranit chyby vzniklé při zadání či změnit vložené údaje.

13. Ochrana osobních údajů 

Ochrana osobních údajů Klienta, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Klient souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo. V případě Klienta podnikatele také identifikační číslo, daňové identifikační číslo. (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Klient souhlasí se zpracováním osobních údajů Ubytovatelem a to pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy o ubytování, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení.

Údaje o Klientovi jsou ukládány v bezpečné databázi a nejsou poskytovány třetím stranám, pokud Klient prostřednictvím třetí osoby neučinil rezervaci či jiné jednání v souvislosti se smlouvou. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Klient potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

Klient souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami nebo podnikem Ubytovatele na elektronickou adresu.

Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může Klient kdykoliv písemně odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na sporkuvmlynstanovice@gmail.com